Local Pathways Initiative

ابتکار مسيرهاي بوم زاد - شهر بيجار


بيجار شهري تاريخي در استان کردستان، با يک برند جهاني فرش به نام فرش بيجار است. ويژگي اين نوع فرش ايراني در طرح خاص و تکنيک به کار رفته در آن است. همچنين، بيجار در سطح شهرستان به دليل توليد فراوان گندم به انبار غله باختر معروف است. در حال حاضر، حدود 60 درصد از کل جمعيت شهر بيجار را افراد زير 39 سال تشکيل مي دهد و بيشتر اين جمعيت جوان، تحصيل کرده هستند. اين سرمايه هاي اجتماعي آماده براي بروز توانايي ها، خلاقيت و ظرفيت هاي خود، تصورات بي حد و حصر و توانايي در ادراک جهاني بهتر هستند؛ اما کاربري زمين و منظر شهري نامهربان با سهم30 درصدي فضاهاي ناکارآمد از فضاهاي ساخت شده شهري، نرخ بيکاري، و کمبود راهبردهاي توسعه اقتصادي که اقتصاد فرهنگي را به کاربندد، باعث فرسودگي و نرخ بالاي مهاجرفرستي اين شهر شده است.


ابتکار مسيرهاي بوم زاد در پي کاوش چگونگي نيل شهر بيجاربه شهري همه شمول، امن، برگشت پذير و پايدار است. اگر مي خواهيد در تغيير شهر خود "بيجار" نقشي مؤثر داشته باشيد، در جايي که آن را خانه مي ناميد به ما بپيونديد.
لطفاً در نظر سنجي ما شرکت کنيد: