طرح ساماندهی و توسعه اراضی بوستان ولایت- 1392نوع: قرارداد
برنامه: راهبرد شهری
کارفرما: شهرداری تهران
گروه های همکار: فضای موزون مهر
مساحت: 300 هکتار
محل: تهران
وضعیت: اتمام برنامه ریزی و طراحی
شریک مسئول: حمیدرضا موسوی
مدیر پروژه: شادی عزیزی
هماهنگ کننده پروژه: فرناز فرشاد
تیم طراحی: محمدمهدی زنجانیان، آرزو خامسی، ماهان مهرورز، علیرضا دلپذیر
محیط زیست: شادناز عزیزی
مطالعات اجتماعی: مرجان شجاعی، محمد عاملی
مطالعات حقوقی: صمدی
ترافیک: حسن خاکسار