شادی عزیزی

معاون رئیس هیئت مدیره

ایمیل: Azizi@neginshahr.com

سوابق تحصیلی

دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،  1386

کارشناسی‌ارشد معماری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1379

 

سوابق حرفه ای

  • عضو هیئت مدیره، طراح ارشد معماری و شهری مهندسین مشاور نگین شهر آینده (از اردیبهشت 1380 تا کنون)
  • عضو هیئت راهبر و از بنیان گذاران گروه خط 11 (کارگاه تجربی شناخت تهران)(از تابستان 1389 تا کنون)


علی نقوی نمینی

علی نقوی نمینی

شادی عزیزی

شادی عزیزی

حميد رضا موسوي

حميد رضا موسوياعضای تیم


مجتبی صفدرنژاد

مجتبی صفدرنژاد

شادناز عزیزی

شادناز عزیزی

فرناز فرشاد

فرناز فرشاد

میلاد انصافیان

میلاد انصافیان

محمدمهدی زنجانیان

محمدمهدی زنجانیان

مرجان شجاعی

مرجان شجاعی

پوریا صالحی

پوریا صالحی

امیر لکپور

امیر لکپور

شیرین مشیری

شیرین مشیری

عطیه اکرمی

عطیه اکرمی

سهیل دریاب

سهیل دریاب

محمدتقی دیبائی

محمدتقی دیبائی

امیر سلطانی

امیر سلطانی

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

مرضیه مهرپو

مرضیه مهرپو

الناز ناصری

الناز ناصری

حسام توسلی

حسام توسلی

میلاد حیدری

میلاد حیدری

زهرا فتحی

زهرا فتحی

یلدا صیرفی

یلدا صیرفی

نگار احمری

نگار احمری

مهسا میرصمدی

مهسا میرصمدی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

مرضیه نوذری

مرضیه نوذری

نیلوفر سودمند

نیلوفر سودمند

روناک منفرد

روناک منفرد

آزاده ابراهیم

آزاده ابراهیم

آتنا نوروزی

آتنا نوروزی

علی چریانی

علی چریانی

سامیه اسماعیل پور

سامیه اسماعیل پور

طاهره یاریفرد

طاهره یاریفرد

الهه مرادی

الهه مرادی

نوید احمدی

نوید احمدی

نیلوفر قبادی

نیلوفر قبادی